AARESTRUP-FORENINGENS HISTORIEForeningens historie :
I 1992 stiftedes foreningen " Digteren Emil Aaarestrups Hus i Nysted" med det formål at restaurere huset og forsyne det med møbler fra tiden.
Emil Aarestrup ejede og boede i huset fra 1827 til 1838 , hvor han flyttede til Sakskøbing.
Huset var i tidens løb hele tiden beboet, men det var efterhånden blevet meget forfaldent.

Foreningen fik skøde på huset med baghus og have i 1993 og iværksatte en gennemgribende restaurering. Såvel huset som interiøret var i yderst dårlig stand uden særlig vedligeholdelse i mange år.
Med støtte fra "Skov- og Naturstyrelsen" og forskellige fonde samt megen velvilje fra håndværkernes side lykkedes det i løbet af nogle år at føre huset tilbage til den skikkelse, det formodedes at have haft på Aarestrups tid. Gården er desuden blevet belagt med brosten.
Foreningen har modtaget forskellige møbler fra Aarestrups efterkommere og har lånt andre møbler og ting fra Stifts-museet i Maribo.
Baghuset er ved frivilliges indsats blevet gjort beboeligt og har været udlejet til beboelse indtil efteråret 2007.

Huset blev officielt indviet på Aarestrups 200-års fødselsdag den 4. december 2000. Her blev den 50. Aarestrup-medalje overrakt digteren Viggo Madsen.

Foreningen skiftede navn til "Foreningen Museet Aarestrups Hus" på  generalforsamlingen i 2021.

VEDTÆGTER  for

Foreningen Museet Aarestrups Hus


VEDTÆGTER for FORENINGEN MUSEET AARESTRUPS HUS Senest vedtaget på generalforsamlingen 3. juni 2021

1. Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er ”Foreningen Museet Aarestrups Hus”. Foreningens hjemsted er Nysted. Foreningens formål er at vedligeholde og drive Emil Aarestrups hus beliggende Adelgade 80, 4880 Nysted med mindestuer og egnsmuseum. Huset skal fungere som kulturelt og historisk besøgs- og aktivitetsmål i almennyttig interesse.

2. Kapitalforhold

Bestyrelsen for foreningen forpligter sig til at arbejde for foreningens formål og søge på forskellig måde at fremskaffe kapital herfor. Foreningens midler søges bl.a. tilvejebragt ved medlemskontingenter, ved ansøgning om tilskud fra det offentlige og private samt andre indtægtsgivende aktiviteter. Foreningens midler skal anbringes i obligationer eller som indestående i lokale pengeinstitutter. Foreningens medlemmer og bestyrelse har ingen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

3. Medlemmer og kontingent

Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningskontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud, idet dog bestyrelsen er berettiget til eventuelt halvårsvis opkrævning.

4. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes ved udsendelse af brev til alle medlemmer indeholdende dagsorden med mindst 14 dages forudgående varsel. Stemmeret på generalforsamlingen udøves ved personligt fremmøde. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. 2 4. Forelæggelse af budget for det kommende år indeholdende eventuelle tiltag til opfyldelse af foreningens formål m.v. samt fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag (evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 6. Valg af bestyrelse og suppleanter herfor. 7. Valg af 2 stk. bilagskontrollanter og 1 suppleant. 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Der skal føres referat over forhandlinger og beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og referenten .

5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med oplysning om dagsorden. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes ved brev til alle medlemmer indeholdende dagsorden med mindst 8 dages forudgående varsel.

6. Bestyrelsen

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle forhold. Bestyrelsen består af 7 medlemmer med 2 suppleanter. Alle vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal holde møde mindst en gang i hvert kvartal.

Over bestyrelsesforhandlinger føres referat. Bestyrelsen kan udpege et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer til at forestå den daglige administration. Bestyrelsen kan udpege underudvalg af permanent eller midlertidig karakter til varetagelse af nærmere bestemte opgaver. Bestyrelsen kan give enkeltpersoner fuldmagt til at foretage daglige dispositioner inden for nærmere fastlagte økonomiske rammer.

7. Pantsætning af Adelgade 80, 4880 Nysted

Bestyrelsen er bemyndiget til at pantsætte ejendommen matr. Nr. 86 a Nysted bygrunde, beliggende Adelgade 80, 4880 Nysted på vilkår, som bestyrelsen selv fastsætter. 

8. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer eller af formanden i forening med kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af formanden i forbindelse med 3 medlemmer af bestyrelsen.

9. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens kasserer udnævnes årligt af bestyrelsen – evt. ekstern. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning. Foreningens regnskab tilsendes alle bidragydere.

10. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. Alle vælges for 2 år ad gangen. Bilagskontrollanterne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med udførlig påtegning. Hver af bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger.

11. Gaver og tilskud

Foreningen kan søge skattemyndighederne om godkendelse, således at foreningen er berettiget til at modtage gaver og tilskud med hel eller delvis fradragsret for gave- eller tilskudsgiver.

12. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling. Ændringsforslag kan skriftligt fremsættes til bestyrelsen af ethvert medlem mindst 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsætter derefter eventuelle ændringsforslag på generalforsamlingen, hvorefter disse skal vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

13. Opløsning af foreningen

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på 2 i dette øjemed særligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Til vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de fremmødte på hver generalforsamling stemmer for forslaget. På den sidste af nævnte generalforsamlinger skal der træffes bestemmelse om foreningens formue, herunder Emil Aarestrups Hus. Disse ejerskaber skal søges overgivet til Guldborgsund Kommune under forudsætning af, at foreningens arbejde videreføres efter de intentioner, som er nedlagt i foranstående vedtægters § 1. 4

Foranstående vedtægter, som er en revision af hidtidige vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling 17. februar 1992, med ændringer fra den ordinære generalforsamling den 22. marts 2011, er vedtaget på den ordinære generalforsamling 3. juni 2021.

Eneste ændring er skift af foreningens navn.

 

 

Nysted, den 28. august 2021

Formand: sign.Henning Jørgensen

Dirigent:  sign. Lene Rikke Bresson  ______________________________ _______________________________ 

Del siden